• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
 • 0911 280 995
 • cems@cems.sk
Máte systém manažérstva pod kontrolou?
13 apríla 2015 - 9:30, by , in Audity, Normy, Comments off

Interný audit je jedným z hlavných nástrojov, ktoré sledujú funkčnosť systému manažérstva. Na to aby správne fungoval je potrebné mať ho pod kontrolou. Interný audit pomáha k tomu aby sa systém manažérstva nestal iba nepružným byrokratickým systémom. V takomto prípade predstavuje pre firmu iba formalizmus a zbytočnú časovú a finančnú záťaž.
Predpokladom pre vykonanie úspešného interného auditu je dokonalá znalosť Interných riadiacich aktov, pracovných postupov a predmetných noriem. Audítor musí mať zároveň na pamäti skutočnosť, že:

AUDÍTOR ≠ DIKTÁTOR
AUDÍTOR = MOTIVÁTOR

Audítor sa počas auditu musí vžiť do role pozorovateľa a nie poradcu a pomocou konštruktívneho dialógu demonštrovať akým spôsobom je potrebné vykonávať činnosti podľa platných Interných riadiacich aktov, pracovných postupov.

Aký je rozdiel medzi interným a certifikačným auditom?

Interný audítor považuje za samozrejmé, že základné materiály ako sú príručka kvality a smernice sú v súlade s platnou normou. Interný audit by mal v predstihu odhaľovať nedostatky, ktoré je možné odstrániť ešte pred certifikačným auditom.
Jedným z predpokladov pre výber vhodného audítora je, aby dokázal byť nezaujatý. Interný audítor by preto nikdy nemal auditovať oblasť, postup, útvar v ktorom pracuje.

Ako zistíte, že máte správneho audítora na správnom mieste?

Audítor musí pri audite dodržiavať všeobecné zásady ako sú:

 • kladenie kľúčových otázok– ako?, čo?, kto?, kde?, prečo?,
 • zisťovanie, či je v preverovanej oblasti súlad alebo nesúlad špecifikovaných požiadaviek,
 • zhodnotenie, či rozsah auditu zodpovedá rozsahu preverovanej činnosti,
 • zameranie sa len na podstatné veci a ich zaznamenávanie vykonáva priamo do formulára dotazníka auditu,
 • dodržiavanie zásad správnej komunikácie a partnerského správania.

Pre správne vykonanie interného auditu musia zároveň aj dopytovaní pracovníci dodržiavať nasledovné zásady:

 • odpovedať pravdivo a priznať si chyby,
 • venovať audítorovi toľko času, koľko potrebuje,
 • neznevažovať audítora z dôvodu vekového rozdielu, funkcie, doby zamestnania v organizácii a vzťahov na pracovisku,
  preukazovať presne vedomosti o stratégii kvality organizácie a o systéme kvality,
 • na preverovaných pracoviskách zachovávať normálnu pracovnú atmosféru.

Zdroje:
STN EN ISO 9001:2009
STN EN ISO 19011:2011

NOVINKY z oblasti systémov manažérstva