• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
 • 0911 280 995
 • cems@cems.sk
Harmonizované normy radu STN EN 1090
zvaranie
Harmonizované normy radu STN EN 1090

Normy STN EN 1090 sú harmonizované normy stanovené európskymi organizáciami pre normalizáciu, v ktorých sa stanovujú metódy a kritériá posudzovania parametrov a podstatných vlastností stavebných výrobkov.

 

STN EN 1090-1+A1:
Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov
STN EN 1090-2+A1:
Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie
STN EN 1090-3:
Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 3: Technické požiadavky na hliníkové konštrukcie

Záväznosť noriem

 • Výrobcovia kovových a hliníkových konštrukcií, ktorí uvádzajú tieto výrobky v stavebníctve.
 • Dovozcovia, ktorí uvádzajú stavebné výrobky na trh.
 • Distribútori pri sprístupňovaní stavebného výrobku.

Výrobcovia stavebných výrobkov, ktorí zhotovujú a uvádzajú na trh oceľové a hliníkové konštrukcie

Je potrebné zaviesť a certifikovať:

 • systém riadenia výroby ktorý plní požiadavky normy na výrobky,
 • pravidlá vyhlásenia o parametroch,
 • pravidlá označenia výrobkov značkou CE.

Prínosy zavedenia a certifikácie podľa požiadaviek EN 1090

 • Rozšírenie trhu smerom k Európskej únii.
 • Splnenie všetkých zákonných povinnosti.
 • Vysporiadanie sa s akýmikoľvek obchodnými a technickými problémami rýchlo a systematicky.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti Vášho podniku a výrobkov vo vzťahu k zákazníkom.
 • Možnosť uplatniť výrobky v oblastiach, kde sa napĺňanie požiadaviek EN 1090 a ISO 3834 vo výrobe stáva základnou podmienkou výberových konaní (napr. oblasť tlakových zariadení, stavebných oceľových konštrukcií apod.).

Cesta k certifikácii EN 1090

 • Analýza Vášho podniku v oblasti plnenia Vašich potrieb a požiadaviek noriem radu STN EN 1090 a v súlade s STN EN ISO 3834 podľa štruktúrovaného dotazníka.
 • Zabezpečenie zváracieho dozoru oprávnenou osobou (európsky zvárací technológ – inžinier).
 • Špecifikácia zatriedenia výrobkov, pre ktoré je výhodné – potrebné získať oprávnenie.
 • Špecifikácia vhodných zváracích metód, druhov materiálov, rozmerov materiálov a zvarov vhodných pre získanie oprávnení.
 • Príprava a zabezpečenie školenia personálu na získanie potrebných oprávnení a skúšok.
  Vypracovanie zváracích postupov WPS.
 • Pomoc pri vypracovaní výrobných postupov.Príprava podniku na zavedenie požiadaviek harmonizovaných noriem do praxe formou vzo
 • rovej zákazky.
 • Vykonanie kontroly dodržiavania zásad potrebných pre získanie certifikácie na oprávnenie pre udeľovanie značky CE.
 • Príprava podniku na certifikačný audit a účasť na audite.

CeMS, s.r.o. Vám zabezpečí pri zavedení normy nasledovné:

 • Pripraví postupy a formuláre podľa požiadaviek noriem overené v praxi.
 • Zabezpečí konzultantov so skúsenosťami z absolvovaných auditov.
 • Pomôže pri zavedení požadovaných postupov a pravidiel.
 • Zavedie postupy tak, aby bolo ľahké ich udržiavať.
 • Zabezpečí aby Vaše výrobky a postupy plnili legislatívne požiadavky.
 • Zabezpečí pre Vás garanta, skúseného zváracieho inžiniera s dlhoročnou praxou.
 • Zabezpečí získanie certifikátu.

Zdroje:
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011
ZÁKON z 15. mája 2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Certifikácia systémov manažérstva kvality pri zváraní podľa normy ISO 3834

9001