• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Produkty
produkty

Systémy manažérstva kvality

Norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka.

Viac informácií nájdete tu

Systémy environmentálneho manažérstva

Norma ISO 14 001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva v organizáciách. Systém environmentálneho manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na kvalitu životného prostredia. Základná požiadavka normy ISO 14 001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Viac informácií nájdete tu

Systémy manažérstva BOZP

Norma OHSAS 18001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách. Norma OHSAS 18001 pomáha organizáciám pripraviť koncepciu a dlhodobé ciele, ktoré zohľadňujú právne a iné požiadavky a informácie o zdravotných a bezpečnostných rizikách. Základná požiadavka normy OHSAS 18001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva BOZP a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Viac informácií nájdete tu

Systémy energetického manažérstva

Norma ISO 50001 špecifikuje požiadavky na systém energetického manažérstva v organizáciách. Systém energetického manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na spotrebu a reguláciu energií. Základná požiadavka normy ISO 50001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém energetického manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Viac informácií nájdete tu

Informačná bezpečnosť

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Cieľom normy je systematicky zabezpečiť aby nedošlo k narušeniu informačnej bezpečnosti organizácie a zamedziť tak vážnym finančným škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.

Viac informácií nájdete tu